Hantering av personuppgifter

Teckenspråk - klicka här

Allmänt om personuppgifter

För Anpassa AB är det viktigt att din information hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer aktuell lagstiftning och har därför tagit fram rutiner för hur vi hanterar personuppgifter och arbetar med digitala tjänster. Dina personuppgifter hanteras på ett säkert och kontrollerat sätt och vi förhindrar obehörigt tillträde samt obehörig användning av dina personuppgifter. I takt med den tekniska utvecklingen så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra säkerhetsrutiner.

Personuppgifter vi sparar och syftet

För dig som kund och deltagare
För att Anpassa AB ska kunna ge dig den bästa möjliga service och en så god kvalité som möjligt på den utbildning eller insats du sökt så behöver vi hantera dina personuppgifter. De uppgifter vi hanterar är, beroende på utbildningen och/eller insatsen du söker hos oss; Personnummer (inkl. 4 sista), namn, adress till arbete/utbildning och/eller hemmet, telefonnummer, e-post, kontaktuppgifter till närmaste anhörig, utredningar från sjukvård, funktionshinder, stödbehov, arbetsuppgifter, studieplan, närvaro, inlämningsuppgifter, bedömningar, betyg, slutrapportering och annan dokumentation som ingår i uppdragsbeskrivningen för insatsen.

Syftet är att Anpassa AB ska kunna tillgodogöra dig den utbildning eller insats som du går hos oss. Kunna upprätta dokumentation som gäller för den utbildning eller insats som du genomför hos oss och att rapportera till den uppdragsgivare eller myndighet som har kontakt med oss gällande din utbildning och/eller insats. Syftet är också att ge dig tillgång till våra olika IT-system och för att förhindra samt utreda missbruk och/eller åtaganden som bryter mot svensk lagstiftning.

För dig som kontaktar oss
Kontaktar du oss och/eller anmäler intresse för våra tjänster behöver vi hantera uppgifter som namn, adress, e-post, telefon och uppgifter om den utbildning eller insats du är intresserad av. Syftet är att kunna ge dig svar på dina frågor och ge dig information via e-post, sms eller brev.

För dig som söker jobb hos oss
Söker du jobb hos oss behöver vi hantera information som namn, adress, telefonnummer, e-post, ålder, CV, utbildningar, anställningar, meriter samt övriga uppgifter och information du valt att ge oss. Syftet är att vi ska kunna behandla ansökningar och göra dig aktuell för eventuella arbetsmöjligheter.

För dig som är leverantör åt oss
Vi för register med kontaktuppgifter till de företag och organisationer vi samarbetar med. Syftet är att bibehålla och komma i kontakt med de leverantörer och organisationer vi samarbetar med.

Information på webbplatsen och i sociala medier
Publicering av personuppgifter på vår sociala kanal på facebook och på vår webbplats www.anpassa.se så tar vi hänsyn till din integritet och hämtar in ytterligare samtycke. Det handlar då om uppgifter som namn, titel, fotografier och utbildning eller insats personen deltar i. Uppgifterna ska inte vara tillgängliga i vår sociala kanal mer än nödvändigt och därför görs bedömningar löpande om vad som ska gallras. På webbplatsen görs bedömningen och gallringen minst en gång om året.

Överlämning av personuppgifter
Dina personuppgifter delges i form av dokumentation och rapporter till den uppdragsgivare och/eller myndighet som har kontakt med oss gällande din utbildning och/eller insats. Dessa uppdragsgivare kan vara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Uppgifter kan även med ditt medgivande lämnas till praktikplatser och studiebesök som uppstår under din utbildning eller insats.

Vid misstanke om brott kan vi ha skyldigheten enligt lag, att överlämna uppgifter till statliga myndigheter såsom Polisen.

Personuppgifter i ett tredje land
Vid användning av leverantörers molntjänster kan personuppgifter komma att överföras till ett tredje land (utanför EU/EES). Detta sker endast under förutsättningen att det finns en tillräckligt god skyddsnivå med skyddsåtgärder som vidtagits i berört tredje land.

Så hanterar vi och skyddar personuppgifter
Anpassa AB hanterar personuppgifter och annan känslig information på vår skyddade server som har begränsad åtkomst i form av behörighetskontroll. Behörighetskontrollen är uppdelad i avdelningar/syften och är skyddade med användar-id och starka lösenord som regelbundet byts ut enligt vår IT policy. Servern är skyddad mot både fysiska och virtuella angrepp i form av låsta och larmade lokaler, backup, antivirus, brandvägg, behörighetskontroll, begränsad nätverksåtkomst i form av platsdefinition, tidsbegränsning och VPN.

Anpassa ABs personal hanterar personuppgifter och annan information på servern inifrån Anpassa ABs nätverk eller via VPN. Datorer har fullt uppdaterade operativsystem och program, antivirus, brandvägg och låsta med användar-id och starka lösenord som regelbundet byts ut enligt IT policy, Mobiltelefoner och surfplattor är fullt uppdaterade, låsta med minst en 6-siffrig kod och fingeravtryck.

Anpassa ABs personal är informerade och utbildade samt får kontinuerligt information och utbildning om GDPR och säkerhet. Vår personal är och blir informerade och utbildade i hantering och skydd av information i form av bl.a. personuppgifter. Anpassa AB har också dedikerad personal som har i uppgift att ständigt utveckla och säkerställa IT miljön/IT säkerheten och tillhörande utrustning.

Andra handlingar som samtycke och liknande tryckta avtal förvaras i låst skåp i låsta utrymmen som befinner sig i Anpassa ABs låsta och larmade lokaler.

Borttagning av personuppgifter
Vi sparar inte dina personuppgifter mer än nödvändigt. Dina personuppgifter sparas i 6 månader efter avslutad utbildning innan borttagning. Har du erhållit teknisk anpassning av oss så har vi en livscykel att spara uppgifterna i 4 år innan borttagning för att kunna ge dig service och support på denna insats.

Dina rättigheter
Du har rätt till att en gång per kalenderår begära in utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt till rättelse angående dina uppgifter ifall något är felaktigt i våra system.

Vill du begära ett utdrag, en rättelse eller att radera dina uppgifter eller återkalla ett samtycke så lämnar du in en skriftlig och undertecknad ansökan till Anpassas dataskyddsombud.

Du har även rätt att kontakta datainspektionen (se www.datainspektionen.se) om du har klagomål och anser att dina uppgifter hanteras felaktigt.

Share |