Funktionsnedsättning och företagande!


En företagsinkubator för ökade möjligheter!

Coompanion Skåne har fått medel från EU:s socialfond för att genomföra en förstudie som ska utreda förutsättningarna för en inkubator. Målgruppen kan i dag få stöd till företagande och tillgång till särskilda stöd som ska kompensera för funktionsnedsättningen t ex näringshjälp och stöd till arbetshjälpmedel. Det finns dessutom möjligheter till finansiering utanför arbetsmarknadspolitiken.

Det saknas dock en ”inkubatorsliknande miljö” där både tänkbara företagare och de inom gruppen som bara vill veta mer om möjligheterna, kan få tillgång till nätverk av samarbetspartners och ökad kunskap och förståelse om företagande för att stärka självtillit och motivation. Insatser som också kan synliggöra hur sociala företag kan vara ett alternativ för att öka gruppens delaktighet i sin egen arbetssituation och medverka till att lyfta frågor om hur företagande och entreprenörskap kan bli tydligare som grund för övergången mellan skola och arbetsliv.

Målet med förstudien är bland annat att:
- Förankra projektidén i målgruppen och uppskatta målgruppens storlek.
- Engagera lämpliga samverkansaktörer inför ett kommande projekt för att se vad man kan och vill bidra med.
- Utveckla metoder och strategier för att stärka möjligheterna för enskilda individer med fysiska funktionshinder att starta företag men också att analysera de strukturella hinder som försvårar för gruppen entreprenörer att utveckla och driva affärsverksamhet.
- Kartlägga hur stödinsatserna för företagande konkret behöver anpassas för att underlätta och uppmuntra funktionshindrade att starta och driva företag.
- Utreda hur såväl traditionellt som socialt och kooperativt företagande kan ge utrymme för funktionsnedsatta att utveckla sina talanger och unika erfarenheter och kunskaper hela vägen fram till företagande
- Utveckla förslag på hur insatserna kan utformas med hänsyn till samtliga av de olika hinder i etableringsfasen av företag som man kunnat identifiera för personer med olika funktionsnedsättningar.
- Undersöka på vilket sätt de statliga, kommunala och privata rådgivnings- och stödinsatserna för nyföretagande kan behöva anpassas och tillföras ny kunskap för att underlätta och uppmuntra funktionsnedsatta att starta företag.


Tidigare nyheter

Share |

Anpassa 20 år!
Anpassa fyller 20 år!
Vi vill tacka alla gamla och nya kunder för gott samarbete under två hela decennium.
Design & CMS av Webzoo AB